USLUGE

LOGOPEDIJA

Logopedskom procjenom utvrđuje se komunikacijska, jezična i govorna razina razvoja djeteta. Temeljem stručnog mišljenja preporuča se terapija ukoliko su prisutne poteškoće u: artikulaciji, predvještinama potrebnim za polazak u školu, sposobnostima čitanja i pisanja, ekspresivnom i receptivnom jeziku, komunikacijskim vještinama i mucanju.

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA (DEFEKTOLOGIJA)

Edukacijski rehabilitator putem neposrednog rada s djetetom pruža usluge procjene, intervencije, edukacijsko rehabilitacijske individualne ili grupne postupke, programe savjetovanja roditelja…. Kroz individualizirane postupke provodi se rad  na raznim razvojnim područjima; poticanje perceptivno motoričkog razvoja, strukturirane programe s elementima primjenjene analize ponašanja i vizualne podrške, poticanje razvoja kognitivnih, socijalnih vještina, poticanje razvoja pažnje, koncentracije, poticanje fine motorike i grafomotorike, kao u  pripreme za školu. Djetetov napredak kontinuirano se prati, provodi se savjetovanje s roditeljima, a po potrebi i s drugim osobama prisutnima u djetetovoj okolini (učitelji, pomočnici u nastavi, odgajatelji…)

PSIHOLOGIJA

Kod pojedinaca koji imaju određene psihičke smetnje psihologija pomaže u prilagodbi na životne zahtjeve. Problemi mogu sezati od tjeskobe, depresije, agresivnosti, drugih psihičkih smetnji pa do poteškoća u partnerskom, socijalnom funkcioniranju, gubitka životnih ciljeva. Pomaže se klijentima u rješavanju njihovih problema i mijenjanju neprilagođenog ponašanja primjenom ili savjetovanja.
Kada su u pitanju djeca, često se nailazi na probleme poput slabe koncentracije, agresivnog ili prkosnog ponašanja, otežanog učenja. Bitno je uključiti roditelje u terapijski proces kako bi se postigli optimalni rezultati za dijete.

SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Brojna istraživanja naglašavaju važnost socioemocionalne kompetencije kompetencije kao zaštitnog čimbenika koji predstavlja uvjet za kvalitetan razvoj osobe. djeca koja nemaju razvijenu socioemocionalnu kompetenciju u većem su riziku za probleme prilagodbe u socijalnim situacijama, u riziku za probleme mentalnog zdravlja i manifestiranja problema u ponašanju.

Radionice su skup aktivnosti koje koriste bihevioralni pristup za učenje dobno primjerenih socioemocionalnih vještina i kompetencija, uključujući prepoznavanje, razumijevanje i upravljanje emocijama, komunikaciju i odnose s vršnjacima i odraslima, donošenje odluka i rješavanje problema. Namijenjene su djeci školskog uzrasta te imaju za cilj razvoj dječjih potencijala kroz razvoj emocionalnih, komunikacijskih i socijalnih vještina, razvoj pažnje i koncentracije te pružanje emocionalne podrške.

NUTRICIONIZAM

Nutricionizam je primijenjena prirodna znanost o hrani i njezinom djelovanju na ljudski organizam. Istraživanja s područja nutricionizma imaju vodeću ulogu u shvaćanju mnogih procesa vezanih uz prehranu i pojavu bolesti i poremećaja, ali i u shvaćanju uloge prehrane u moduliranju genetskog potencijala pojedinca. Stoga danas nutricionisti imaju sve značajniju ulogu, ne samo kao istraživači, već i kao osobe koje prenose znanstvene spoznaje na sveopću i ciljanu populaciju u cilju očuvanja zdravlja i poboljšanja postojećeg stanja.

SENZORNA TERAPIJA

Senzorna integracija je proces primanja i obrade osjetilnih informacija koje u mozak dolaze iz naših osjetila kao što su vid, sluh, dodir, okus, njuh ili kretanje. Ova neurološka aktivnost omogućava našem mozgu da sve primljene informacije iz okoline obradi na pravi način tako da one imaju određeni smisao kako bismo na njih mogli odgovoriti nekom aktivnošću.

Rani i predškolski odgoj do dobi od 7 godina je ključan za razvoj senzorne integracije zato što mozak u tom vremenu uspostavlja najviše živčanih veza. Poremećaj senzorne integracije može biti prisutan kada i ne postoje vidljiva oštećenja mozga.

POTEŠKOĆE SE MOGU POJAVITI:
– zbog prijevremenog rođenja
– kod djece s oštećenom motorikom, cerebralnom paralizom, autizmom ili poremećajem
pažnje (ADHD)
– kod djece s oštećenjem sluh, vida, jezika ili govora
– kod djece s intelektualnim poteškoćama

RADNA TERAPIJA

Radna terapija omogućava pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme.

Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno ili kombinacijom navedenog.

DJELATNOSTI RADNE TERAPIJE OBUHVAĆA:
– Radno terapijsku procjenu i analizu izvođenja aktivnosti dnevnog života koje obuhvaćaju
područje samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena.
– Promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i/ili modificiranje izvođenja aktivnosti
samozbrinjavanja (hranjenje, oblačenje, osobna higijena, kupanje, funkcionalna mobilnost)
– Savjetovanje i edukacija pojedinaca, skupina, članova obitelji, stručnjaka, studenata i drugih
osoba.
– Mjerenje ishoda radnoterapijske intervencije.
– Vođenje radnoterapijske dokumentacije.
– Planiranje i provedba istraživanja o utjecaju svakodnevnih aktivnosti na unapređenje
zdravlja i kvalitete života s ciljem razvijanja radnoterapijske prakse zasnovane na dokazima.

PECS

PECS (The Picture Exchange Communication System) je sustav komunikacije razmjenom slika.

Razvoj PECS-a je počelo 1985. godine kao alternativni način komunikacije za osobe s autističnim spektrom. Pokazao se kao dobro sredstvo za komunikaciju i s osobama koje imaju različite druge teškoće te s osobama različite dobi.

Koristi se kako bi se na sustavan način i način utemeljen na dokazima pomogle osobama koje nemaju, ili imaju ograničene funkcionalne komunikacijske vještine. Ako se pravilno nauči, PECS vodi k brzom stjecanju osnovnih komunikacijskih vještina i također pomaže pri razvoju govora, te često smanjuje problematična ponašanja.

FLOORTIME

Floortime terapija podrazumijeva pomoć djetetu u prepoznavanju vizualnih, auditivnih i drugih senzoričkih informacija, ohrabrivanju u preuzimanju inicijative u vlastitom okruženju, podržavanju spremnosti na aktivnosti u kojima dijete prepoznaje problem i shvaća da mora poduzeti nešto kako bi ga riješilo, kreira manje promjene i problem kako bi se stupnjevito potaknulo dijete na prepoznavanje i toleriranje promjena i uključivanje djeteta u komunikaciju kroz poticanje aktivnosti, geste, riječi i pitanja.

NEUROFEEDBACK

Postupan proces učenja koji se koristi sposobnošću mozga da se samostalno regulira i traži ravnotežu. Neurofeedback trening omogućuje mozgu da poboljša učinkovitost svojih funkcija i time pridonosi održavanju zdravog tijela. Treniranjem mozga jačamo operacijske obrasce, čineći svoje reakcije uravnoteženim i stoga učinkovitijim. Istraživanja pokazuju da neurofeedback trening povećava ‘plastičnost’ mozga, što daje pojedincu bolju sposobost rješavanja fizioloških i emocionalnih poteškoća.